Screen Reader Access   
 
Search for   :     
 
   
  नामांकन कक्षा वार
 

AS ON 31.01.2019

            छात्र - वर्गवार नमांकन
कक्षा  छात्र  छात्रा कुल  सामान्य  अनु. जाति अनु. जनजाति अन्य पि.वर्ग  वि  बी पी एल  मुस्लिम   W MC
छात्र  छात्रा  छात्र   छात्रा  छात्र    छात्रा छात्र   छात्रा छात्र   छात्रा छात्र   छात्रा छात्र   छात्रा छात्र छात्रा
1 अ 12 9 21 3 3 5 1 0 0 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0
 1 ब 14 5 19 2 0 5 2 2 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0
 2 अ 12 8 20 1 3 6 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0
 2 ब 10 9 19 6 2 2 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 3 अ 7 11 18 5 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
 3 ब 9 7 16 4 3 3 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 4 अ 8 9 17 4 8 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 4 ब 12 7 19 7 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 अ 13 5 18 5 1 4 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
 5 ब 8 7 15 2 4 5 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6 20 14 34 7 5 7 8 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7 21 16 37 15 5 4 8 0 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0
8 13 13 26 8 8 2 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
9 11 11 22 6 7 3 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
10 10 4 14 6 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
कुल 180 135 315 81 59 54 43 2 0 42 24 0 1 5 2 4 5 0 0
315 140 97 2 66 1   9 0
कुल 315

 

 

 

 

 

 

 
आल राइट रिजर्व्ड टू केंद्रीय विद्यालय क्र. २, अफ्स, सूरतगढ़ Powered by : Compusys e Solutions